Общи условия за вътрешен транспорт

 

Чл.1. Тези Общи търговски условия се прилагат за всички превози, предмет на сключеното рамково споразумение. С даването на заявката за транспорт възложителят потвърждава, че е запознат с тези общи търговски условия, изрично ги признава и ги приема изцяло като съдържание на договора. Мълчанието на възложителя във всеки случай важи като съгласие. Търговски условия в заявката за транспорт и други търговски условия на възложителя не могат да се противопоставят на настоящите общи търговски условия и са изключени за конкретната правна сделка. Тези Общи търговски условия важат и тогава, когато възложителят за първи път е научил за тяхното приложение в потвърждението от превозвача на заявката на възложителя (товародателя).

Общите търговски условия за превозвачи важат във вътрешния транспорт и имат предимство пред всички търговски обичаи.

Общите търговски условия за превозвачи нямат предимство пред императивните законови разпоредби на българското законодателство.

Чл.2. Задължения на превозвача

Превозвачът изпълнява услугите си с грижа на добрия търговец. При това той защитава интереса на възложителя (товародателя).

Чл.3. Страни по договора

Договорът за превоз се сключва изключително между превозвача и възложителя. Водачи, подизпълнители или други лица, придружаващи транспорта, не са упълномощени да правят договорни уговорки, обвързващи превозвача, нито да изключват приложението на настоящите Общи условия.

Изменения или допълнения на поръчката (също и допълнителни поръчки) се договарят изключително с превозвача. Подобни изменения на поръчката и други съобщения, които не се договарят с превозвача или определен от него служител, а са предадени на сътрудници на превозвача, подизпълнители или друг персонал от водачи или придружители, не ангажират превозвача.

Определен служител по смисъла на горния текст се приема служител, който е сключил договора за превоз.

Чл.4. Приемане за транспорт и доставяне на стоки

Стоките се приемат за транспорт и предават/доставят от превозвача в сроковете и на мястото, уговорени в договора за превоз.

Страните приемат, че стоката е доставена точно, ако не е договорено изрично нещо друго, когато е предоставена за разтоварване на предвиденото за разтоварване място и на отговарящото за разтоварването лице. Най-късно към този момент приключва отговорността на превозвача, по договора за превоз.

Уговорки на възложителя с неговия контрагент по договора за продажба на стоки няма действие спрямо превозвача.

Чл.5. Задължение на възложителя за информиране

Възложителят е длъжен да информира най-точно и пълно превозвача при даването на поръчката за съдържанието на товара. Всички специални изисквания към превоза на стоката трябва да бъдат изчерпателно посочени от възложителя. Информацията за транспортираната стока трябва да се предостави директно на превозвача, а не на водача, подизпълнителя или друг персонал от водачи или придружители.

Превозвачът трябва също да бъде информиран, ако съдържанието /част от пратката/ представляват опасни или развалящи се стоки. Във всеки случай превозвачът има право на незабавно разтоварване и складиране на ценни вещи или опасни или развалящи се стоки, за които не е информиран, за сметка и риск на възложителя.

Ако възложителят наруши задължението си за информиране, той отговаря пред превозвача за всички свързани с това разходи и щети. Възложителят отговаря и когато вредите са нанесени на лицата, материалите или на други стоки, които превозвачът превозва.

Възложителят поема разноските, които биха произлезли от недостатък на опаковката на стоката, освен ако този недостатък е бил видим към момента на приемането на стоката за превоз, или превозвачът е бил писмено известен за недостатъка.

Промяна от страна на възложителя на информацията относно стоката дава право на превозвача незабавно да откаже по-нататъшното изпълнение на целия транспорт.

Ако транспортът не се изпълни изобщо или докрай, претенцията за превозното възнаграждение на превозвача продължава да съществува наред с евентуални претенции за обезщетение. Възложителят отговаря за всички вреди, които възникнат за превозвача от неправилно или погрешно описание на транспортираната стока и тогава, когато възложителят не е знаел за тях, но е могъл и е бил длъжен да ги знае.

Чл.6. Отказ на заявката за превоз

При отказ на транспортната заявка от възложителя по-малко от 24 часа преди планираното начало на транспорта, превозвачът има право на цялото договорено възнаграждение, ако отказът е направен от възложителя (товародателя), без това да е по вина на превозвача. Освен това възложителят (товародателят) трябва да обезщети превозвача за всички разходи и ‑ в случай на вина на възложителя ‑ за всички щети, възникнали от сторнирането на транспортната поръчка от възложителя.

Чл.7. Превозни документи

Възложителят е длъжен да предаде на превозвача, най-късно при товаране на стоката всички придружителни документи, които са необходими на превозвача за извършването на транспорта на съответната стока и изпълнението на митническите и другите административни предписания до доставянето на получателя.

Възложителят отговаря за правилността и пълнотата на тези документи, като за превозвачът не съществува задължение да провери верността на документите, както и дали информацията е пълна и точна.

Възложителят е длъжен да обезщети превозвача за всички щети и разходи, свързани с предаването на неверни или непълни документи.

Чл.8. Проверка на съдържанието на пратката, установяване на брой и тегло

Превозвачът по всяко време има право, но не е длъжен, да провери дали товарът съответства на данните на възложителя и дали стоките се предават въз основа евентуално валидните специални предписания. Ако превозвачът установи, че товарът не отговаря на информацията, предоставена от възложителя, превозвачът има право да прекрати превоза. Възложителят трябва да се уведоми за това.

Ако възложителят не предприеме незабавно мерки за по-нататъшния надлежен превоз, превозвачът има право на незабавно разтоварване и складиране за сметка и риск на възложителя. Възложителят отговаря пред превозвача за всички възникнали от това разходи и щети.

В този случай превозвачът може по свой избор евентуално и да разпореди продажбата на стоките според приложимото към договора за превоз право.

Чл.9. Задължения на възложителя

Възложителят е изключително отговорен за редовното и сигурно опаковане на транспортираната стока, в противен случай отговаря пред превозвача за всяка възникнала от това щета, независимо от формата на вина на възложителя.

Възложителят е отговорен пред превозвача за щетите, нанесени на лицата, материалите или на други стоки, както и за разноските, които биха произлезли от недостатък на опаковката на стоката, освен ако този недостатък е бил видим или известен на превозвача в момента на приемането на стоката за превоз, и той не е направил възражения по този повод.

Видимят недостатък може да бъде установен при обикновен оглед, без необходимост от специални познания за стоката, присъщите й качества и вида на опаковката. Счита се, че недостатъкът е известен на превозвача, ако е бил вписан в товарителницата за превоз.

Чл.10. Натоварване и разтоварване на стоките

Стоките трябва да се натоварят, респ. разтоварят от възложителя, изпращача или получателя. При сътрудничество на водачи, помощен персонал или подизпълнители или техните водачи или помощен персонал при натоварването или разтоварването, тези лица отговарят като помощници на възложителя или изпращача. Но ако с превозвача се договори изрично и писмено най-късно преди началото на натоварването или разтоварването, че превозвачът трябва да отговаря за натоварването, респ. разтоварването, то превозвачът отговаря за редовното натоварване и може да начисли за това отделно възнаграждение.

Уговорки за задължение за товарене или разтоварване с водача, подизпълнител или друг персонал от водачи или придружители не ангажират превозвача.

Чл.11. Претоварване

Ако превозвачът извършва натоварването, той има право да откаже продължаването на натоварването при заплаха от претоварване. Ако въпреки това възложителят настоява натоварването да продължи, превозвачът може да откаже изпълнението на целия транспорт и отново да разтовари стоката с риск и на разходи на възложителя.

При установяването на претоварване на натоварена от превозвача стока, превозвачът може да поиска от възложителя разтоварването на свръхтеглото за сметка на възложителя. Ако това не стане веднага или ако претоварването се установи по време на пътя, превозвачът може да разтовари свръхтеглото за сметка и риск на възложителя. Разтоварената част се предоставя на възложителя. Ако той не даде указания в разумен срок, превозвачът може да складира стоката за сметка и риск на възложителя и по свой избор евентуално да разпореди продажбата на стоките според приложимото право към договора за превоз.

Във всеки случай възложителят отговаря при установено претоварване ‑ също и при неизпълнение на транспорта ‑ за цялата превозна такса. Превозвачът може да калкулира по сметката на възложителя допълнително всички възникнали специално за претоварването, вземането и изпълнението на указанията и разтоварването разходи. Освен това възложителят отговаря пред превозвача за всяка свързана с претоварването щета.

Чл.12. Срок за натоварване и предаване, срокове на доставка

Срокове за натоварване и предаване, както и срокове за доставка са винаги незадължителни за превозвача. Ако натоварването, разтоварването или доставянето трябва да станат в определени срокове, това трябва да се договори доказуемо писмено с превозвача при изричното указание, че не се приема забавено натоварване, разтоварване или предаване. Не е достатъчно само оповестяването на определени дати за натоварване, разтоварване или срокове за доставка.

Ако се надхвърли договорен срок за натоварване и предаване или началото на превоза се забави поради обстоятелства, намиращи се в сферата на възложителя (при което изпращач и получател се вменяват на възложител) възложителят трябва да плати почасова надница, която се изчислява върху договореното възнаграждение за превоза, и освен това напълно да обезщети възникналите за превозвача от забавянето щети (напр. празни курсове, престои и т.н.).

Промени на договорените срокове за товаро-разтоварване или срокове на доставка представляват промяна на първоначално дадената поръчка. Веднъж определени срокове за товаро-разтоварване, могат да бъдат променени само с писмено съгласие на превозвача.

Ако получателят откаже приемането на товара, превозвачът има право за обратния превоз на подходящо възнаграждение от неговия възложител в размер на договорената превозна цена.

Чл.13. Средства за натоварване

Превозвачът не отговаря за предаденото му допълнително оборудване за натоварване на стоката, като например палети. Във всеки случай превозвачът не е задължен да се грижи за връщането на предаденото му оборудване за натоварване. Ако той поеме връщането на оборудването за натоварване, има право на разходи, които трябва да се договорят между него и възложителя.

Чл.14. Плащане на превозното възнаграждение (навло)

Навлото (възнаграждението на превозвача) подлежи на плащане плюс евентуални допълнителни разходи, които обаче трябва да бъдат съобщени на подробно преди сключването на договора.

Освен това възложителят е длъжен да поеме изцяло допълнителните разходи за поканата за доброволно изпълнение, както и разходите, свързани с принудителното изпълнение на непогасеното вземане.

НЕУСТОЙКИ: В случай че Възложителят не заплати фактурата в срок, той дължи обезщетение за забава в размер на 0,25 % от неплатената сума за всеки ден закъснение за периода до изтичане на 60 (шестдесет) дни от забавата. Считано от шестдесет и първия ден след падежа, Възложителят дължи обезщетение за забава в размер на 0,55 % върху неплатената сума за всеки ден закъснение до окончателното изплащане на сумата.     

Чл.15. Забрана за прихващане на взаимни задължения

Възложителят няма право да прихваща вземания към превозвача с вземанията на превозвача по договора за превоз, освен ако тези насрещни вземания изрично са признати писмено от превозвача или са установени с влязло в сила решение.

Чл.16. Отговорност на превозвача

Възложителят е длъжен в онези случаи, които не подлежат на задължителните разпоредби на приложими нормативни актове, да претендира писмено и обосновано пред превозвача за евентуална материална щета в рамките на 21 дни от деня, в който транспортът е трябвало да започне според уговорката или е започнал.

Превозвачът не отговаря за щети, които се дължат на обстоятелства, които не са в негов контрол, които произтичат от естеството или опаковката на транспортираната стока, или обстоятелството, че натоварването или разтоварването е извършено изцяло от възложителя/получателя на товара.

Чл.17. Подведомственост и приложимо право

Всички спорове, породени от договор за автомобилен превоз, към който се прилагат настоящите общи условия, или отнасящи се до такъв договор за превоз, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Асоциацията за развитие на правото в гр. Пловдив, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Настоящата арбитражна клауза не възпрепятства страните по договора за превоз за решаването на своите спорове да сезират държавни съдилища. Избор на ищеца е до кой от тези съдилища ще отнесе спора.

Страните се съгласяват да получават призовки и съобщения от Арбитражния съд при Асоциацията за развитие на правото в гр. Пловдив, Република България  и на  предоставените в договора адреси, включително и  на електронните  адреси за кореспонденция.

Към договорите за превоз, към които са приложими настоящите общи условия, се прилага българското право.

Чл.18. Защита на данните

Превозвачът има право да събира, съхранява и обработва лични данни, които се предоставят от изпращача или получателя във връзка с извършваните от превозвача услуги и/или са необходими на превозвача за извършваните услуги. Превозвачът има право по искане на властите (особено митническите власти) и държавните институции да им ги съобщава в определените от закона рамки.

Чл.19. Други

Общите търговски условия на възложителя или условията на заявката на възложителя не се прилагат за конкретната заявка и нямат предимство пред настоящите общи търговски условия и тогава, когато е отбелязано друго в заявката, търговските условия или други формуляри или документи на възложителя.

Ако отделни разпоредби станат недействителни поради противоречие с императивни нормативни разпоредби, от това не се засяга целият договор.